Vegetarian MinestroneIngredients: water, tomato, tomato puree, carrot, onion, great northern beans, potato, pasta (durum flour (wheat flour, malted barley flour, niacin, iron, thiamin mononitrate, riboflavin, folic acid), egg, niacin, iron thiamin mononitrate, riboflavin), cabbage, zucchini, green beans, salt, olive oil, garlic, spices